Centru de management integrat Iridex

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX  de la Chiajna desfășoară un serviciu de utilitate publică, esențal pentru asigurarea în sprijinul cetăţenilor şi în perfectă concordanţă cu cerinţele de mediu şi de management deşeuri asumate de România prin Tratatul de Aderare la UE şi transpuse în legislaţia naţională.  În toată activitatea noastră aplicăm principiile economiei circulare, iar Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Iridex de la Chitila joacă un rol important în procesul de creștere a gradului de reciclare a deșeurilor din România.

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX de la Chiajna este construit şi operat după toate normele privind protecţia mediului în vigoare în Uniunea Europeană, fiind primul şi cel mai mare astfel de centru autorizat să funcţioneze în România.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Iridex de la Chitila este cel mai mare și cel mai modern CMID dn țară, singurul care respectă în totalitate legislația românească și cea europeană în domeniu. Cu o suprafață totală pentru depozitare de 25.74 ha, CMID Iridex reușeste cu succes să asigure procesarea, sortarea, neutralizarea și, în cele din urmă, eliminarea prin depozitare a deșeurilor din Municipiul București și din zonele adiacente.

De la începutul activității sale, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Iridex de la Chitila a fost în permanență modernizat cu tehnologii de ultimă generație în domeniul gestionării deșeurilor municipale și a protecției mediului.

În acest moment, CMID Iridex implementează standarde de control care sunt mai drastice decât cerințele legislative din România sau cele cuprinse în reglementările europene în domeniu.

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX  de la Chiajna include:

  • Depozit conform (Citește mai mult) link către depozit conform
  • staţie de sortare a deşeurilor în scopul reciclării,
  • staţie de tratare mecano-biologică a deşeurilor,
  • staţie de tratare a deşeurilor din construcţii,
  • instalaţie de extracţie și colectare a gazului din depozitul de deşeuri ,
  • instalație de producere a energiei electrice folosind gazul de depozit
  • staţie de epurare a levigatului prin osmoză inversă
  • stație de epurare a apelor uzate

În funcţie de tipul şi natura lor, deşeurile trec printr-una sau mai multe din aceste facilităţi înainte de a fi depozitate în depozitul conform.

Depozit conform

DATE TEHNICE 

Suprafața totală: 25.74 ha

Suprafața utilizată până în prezent: 16.5 ha

Celule: 7

Depozitul de deșeuri municipale Iridex este unul din puținele depozite conforme din România care îndeplinește toate standardele de mediu asumate de România în cadrul capitolului #Mediu# din Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. El este proiectat și operat în conformitate cu prevederile Directivei UE 1999/31/CE cu privire la depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, precum şi cu cele ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin OM nr. 757/2004.

Depozitul conform de la Chiajna își desfășoară activitatea în beneficiul locuitorilor Capitalei. În anul 1999, Primăria Municipiului București a concesionat, în urma unei licitații publice, serviciile de proiectare, execuție, exploatare și postmonitorizare aferente rampei de depozitare a deșeurilor municipale.

În conformitate cu prevederile PUZ-ului din anul 1999, terenul pe care funcționează depozitul conform face parte, prin destinație, din categoria lucrărilor de utilitate publică, respectiv subzona construcțiilor și amenajărilor pentru gospodărie comunală.

Conform PUZ aprobat cu HCS1 Nr. 318 din 11.12.2003, terenul: Șos.Rudeni – Chitila, tarla A912, se află în zona G1, zonă cu destinație exclusivă gospodarie comunală – groapă de gunoi ecologică.

În conformitate cu prevederile RLU – PUG pentru aceasta zonă sunt admise construcții, instalații și amenajări pentru gospodaria comunală, în speță, pentru activități de salubritate.

Depozitul de deșeuri municipale de la Chiajna este contruit și operat pentru a reduce la minim efectele adverse asupra mediului, a preveni poluarea pe termen lung a solului, a elimina afectarea calitatii apei din pânza freatică și a limita, pe cat posibil, mirosurile neplacute inerente.

Întreg depozitul de deșeuri municipale de la Chiajna se află într-o #cua impermeabila#,  sistemul de impermeabilizare fiind realizat dintr-un strat de argilă compactată, acoperită cu o geomembrană PEID și întărită cu material geotextil nețesut, peste care este așezat un strat de pietriș pentru drenaj levigat.

Pentru neutralizarea mirosurilor specifice provenite din zona activă de depozitare a deșeurilor și diminuarea disconfortului olfactiv apelăm, în caz de nevoie, la instalația cu solutie de neutralizare a mirosurilor neplacute, unică în țară.

Depozitarea permanentă se realizează în 7 celule, din care 5 (C1-C5) sunt închise și două (C6-C7) sunt celule active. Volumul total de depozitare a deșeurilor, pentru compartimentele C1 – C7 este de 4.500.000 mc. Volumul disponibil din compartimentele C6 si C7 este de 1.600.000 mc.

Stația de sortare a deșeurilor

Capacitate de tratare mecanica: 180 000 t/an

Capacitate de sortare: 90 000 t/an

Stația de sortare a deșeurilor este o instalație mecanizată prin care sunt separate și sortate deșeurile muncipale. Astfel, deșeurile anorganice, pecum PET-urile, mase plastice, metalele si sticla sunt separate și trimise spre a fi reciclate și reintroduse în circuitul economic, conform principiilor economiei circulare. Cele care nu pot fi reciclate dar care pot fi valorificate energetic, sunt balotate și trimise către mari consumatori de energie, precum fabricile de ciment. Deșeurile organice sunt trimise către stația de tratare mecano-biologică, spre fermentare aerobă, materialul obtinut fiind ulterior folosit ca material de acoperire la depozitul conform. Stația de sortare a deșeurilor reprezintă o prima etapă din eforturile pentru devierea de la depozitare a unei cantități cât mai mare de deșeuri, de creștere a gradului de reciclare a materialelor și de valorificare a întregului lor potential, înainte de a fi depuse în depozitul conform.

Staţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor

Instalația tratează biologic fracția biodegradabilă cu dimensiuni mai mici de 70 mm, rezultată în urma tratării mecanice a deșeurilor municipale recepționate la instalația de sortare și prelucrare deșeuri municipale și industriale asimilabile, precum și deșeurile biodegradabile (vegetale) recepționate de la colectorii de salubritate.

Stația de compostare

Capacitate: 40 000 t/an

Deșeurile biodegradabile (fracția organică din deșeurile municipale și deșeuri verzi) sunt tocate și așezare în incinte acoperite cu membrane inteligente, care rețin mirosurile. Activitatea se desfasoara in 8 celule de tratare biologica prin aerare forțată, cu o suprafata totală de 1350 mp. Prin tratare biologică se realizeaza atât devierea de la depozitare a unei părți importante din fracția organică (obiectiv de mediu UE asumat prin Tratatul de Aderare), cât și reducerea cantităților de deșeuri depozitate. (Masa deseurilor scade cu cca. 40% iar volumul deşeurilor scade cu aproximativ 23 %.)

Produsul final obținut este compostul (CLO=Compost Like Output) care este refolosit ca material de acoperire zilnică. Timpul de tratare este de 21-28 de zile.

Staţie de tratare si sortare a deşeurilor din construcţii

Pentru păstrarea unui mediu curat, este esențial ca deșeurile din construcții să nu mai fie aruncate pe camp sau depozitate ilegal în zone neamenajate și neautorizate ci depuse la depozitele speciale și apoi neutralizate.

În cadrul stației noastre, funcționează un concasor cu o capacitate de procesare de 15 m³/h care este utizat pentru toate deșeurile nepericuloase solide rezultate din activitățile de construcții și demolări. Materialul rezultat este folosit pentru operațiuni de acoperire în cadrul depozitului conform.

Sistemul de extracţie și  colectare a gazului din depozitul de deşeuri

Sistemul de colectare și evacuare a gazului de depozit este foarte important pentru siguranța în exploatare a oricărui depozit de deșeuri. Gazul de depozit (biogaz) conține pana la 50 % metan, un gaz extrem de inflamabil. In lipsa acestui sistem, gazul de depozit se poate autoaprinde și arde zile întregi sau poate, în anumite circumstanțe, să producă chiar explozii. De asemenea, în lipsa acestui sistem, gazul de depozit s-ar risipi necontrolat în atmosferă, cu consecințe grave pentru calitatea aerului din zonă.

Sistemul de extracție și colectare a gazului este format din puțuri de extractie biogaz, conducte de transport și unități de colectare. În prezent, la depozitul conform de la Chiajna există 101 de puțuri de extractie conectate din care se aspira gazul de depozit, 5 statii de colectare și o stație de aspiro-compresie (Stație booster) care asigură că presiunea în celulele de depozitare este mai mică decât în exterior și, ca urmare, gazul nu scapă necontrolat în atmosferă. De asemenea, sistemul de extragere și colectare a gazului de depozit duce la diminuarea  semnificativa a gazelor cu efect de seră emise și la îmbunătățirea calității aerului.

Instalația de producere a energiei electrice folosind gazul de depozit

Neutralizarea controlată a gazul de depozit se poate face fie printr-o instalație de ardere controlata la temperatură inaltă fie prin valorificarea sa superioară, intr-o instalație de producere a energiei electrice și/sau termică. Instalația de producere a energiei electrice din cadrul CMID Iridex este produsă în UE conform celor mai stricte standarde de mediu. Ea are în componența  sa un biodesulfurator, o instalație de reducere a umidității gazului,o  instalatie de încălzire a gazului, 3 generatoare electrice, 3 posturi de transformare și 2 instalații de recuperare energie termică, fiind un model de valorificare ecologică a potențialului fiecărui gram de deșeu depus la groapă și un model de bune practici în domeniu.

Metoda de transformare a biogazului în electricitate duce la reducerea CO2 rezultat din fermentarea deșeurilor biodegradabile. De asemenea, racordarea puțurilor de extracție la sistemul de colectare a gazului de depozit, contribuie la diminuarea semnificativa a cantitatii de gaze cu efect de sera emisa, astfel cantitatea degajata in atmosfera s-a micsorat, imbunatatind astfel calitatea aerului. Stația de  producere a energiei electrice de la Chiajna este complet automatizată.

Sistemul de colectare a levigatului 

Levigatul este un lichid vâscos produs de masa de deșeuri și este imperios necesar ca el să fie colectat și tratat, evitând contaminarea apelor freatice. În cadrul CMID Iridex, datorită sistemului de impermeabilizare a bazei şi a taluzurilor depozitului, infiltrarea levigatului în sol/subsol este prevenită în totalitate. Levigatul este colectat printr-un sistem de drenaj și condus către bazinele de colectare și, respectiv, de omogenizare. Levigatul ajunge în 4 module pentru epurarea levigatului, toate folosind cea mai performanta dar si cea mai costisitoare metoda de traate, cea prin osmoza inversa. Bazinul de omogeniozare este acoperite la suprafață cu HEXA-COVER, pentru reducerea mirosurilor neplăcute, dar specifice activității de procesare a deșeurilor municipale.

Staţie de epurare a levigatului prin osmoză inversă

Levigatul generat este epurat final într-o instalaţie de osmoză inversă de ultimă generație, rezultatul procesului fiind  permeatul – apă curată din punct de vedere  chimic si microbiologic – care este evacuat într-un iaz retentie. Acesta din urmă doar îmbunătăţeste calitatea apei, sub acţiunea razelor de soare şi a vegetaţiei existente. Pe de altă parte, concentratul provenit din instalaţia de epurare prin osmoză inversă, este eliminat în compartimentele de depozitare deşeuri, pentru a mentine in parametrii optimi umiditatea necesara descompunerii deseurilor biodegradabile.

Sistemul de epurare a apelor

Apele pluviale contaminate prin contactul direct cu deşeurile de pe taluzurile numai parţial protejate prin acoperire temporară cu sol şi înierbare pătrund lent la baza depozitului și se colectează în sistemul de colectare al levigatului.

Apele uzate menajere sunt colectate de rețeaua pentru ape menajere, epurate prin instalația de epurare ape uzate fecaloid menajere iB200.

Calitatea apelor din pânza freatică este constant monitorizată cu ajutorul a 5 foraje de monitorizare a apei subterane.